وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

معنایی عجل

معنایی عجل چیست؟؟؟

عمومی عجل : شتاباندن , تسريع کردن , تند کردن , شتاب دادن , بر سرعت ( چيزي ) افزودن , تند شدن , تندتر شدن , تسريع ردن , شتافتن عجل
عمومی عَجِلَ : عَجَلًا و عَجَلَةً : شتاب كرد ، تسريع نمود ؛ « عَجِلَ بِهِ الَيه »: او را با شتاب برد
– الأَمرَ : در آن كار درنگ كرد و به كار ديگرى پرداخت . عَجِلَ
عمومی عجل : گوساله , نرمه ساق پا , ماهيچه ساق پا , چرم گوساله , تيماج عجل
عمومی عَجَّلَ : تَعْجِيلًا [ عجل ]: شتاب كرد
– هُ : بر او پيشى گرفت ، او را برانگيخت
– لَهُ مِنَ الثَّمَن كذا : مبلغى به او پرداخت نمود

, ,