وبلاگ رسمی سلمان حدادی

ارتباط مستقیم با سلمان حدادی

مرداد, ۱۳۹۴

خودکشی عایشه

سلمان حدادی

در کتب صحیح خودشان امده که عایشه می خواسته خودکشی کنه:

, ,

نکاح متعه در کتب اهل سنت

سلمان حدادی

کی از طعن های که وهابیت وارد می کند به شیعه ازدواج موقت یا متعه یا صیغه است
ما اینها خودشان هم میدانند در کتب خودشان وجود دارد و صحابه خود متعه می کردند و صحابه بودند که متعه زاده هستند اما همیشه ان را بنهان می کنند با این وصف با کمال احترام و محض یاداوری به یاداوری با سند به اینها می بردازیم باشد انها روشن شوند اگر به خواهند گمان نمی کنم که تعصب بگذارد اما من سعی خودم را خواهم کرد
حدیث: